Står du i vårdkö för besvär med knä, axel, höft eller rygg? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Så hanterar vi personuppgifter

Vi kan inte behandla eller svara på mejl som rör personuppgifter. Som personuppgift räknas all information som kan knytas till en person. Det kan till exempel vara personnummer, namn, adress, mejladress. Allt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
Kommunikation som rör patientrelaterade ärenden hanteras i telefon samt via Vårdrummet.

Det ska vara tryggt och enkelt att få vård hos oss. Vi erbjuder digitala besök via video. Det enda du behöver är en mobil, surfplatta eller dator. Du klickar på länken du får i samband med din bokning, loggar in med Mobilt BankID / BankID och möter vår personal i ett krypterat videosamtal.

Som patient anförtror du oss med dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har:

Lagstiftning

Hur dina personuppgifter får användas i vården regleras framförallt av lagarna patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets och sekretesslagen.

Lagstiftningarna syftar till att reglera hur vi behandlar personuppgifter så att vi tillgodoser patientsäkerhet, god kvalitet, registrerades integritet samt skydd mot obehörig insyn.

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi inhämtar endast de personuppgifter vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftningar och myndighetskrav. Dina personuppgifter sparas bara så länge det är nödvändigt eller så länge lagar och förordningar kräver.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande lagstiftning rätt till:

Insyn: att få ta del av journalhandlingar och andra uppgifter som rör dig.

Rättelse: att begära att felaktiga uppgifter rättas och kompletteras.

Förstörande av patientjournal: i särskilda fall får uppgifter i en journal raderas. Ansökan om att förstöra journal görs till: Inspektionen för vård och omsorg.

Information: att få ta del av information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Om du har frågor eller klagomål rörande hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka brev till:

Atleva Specialistvård AB
Dataskyddsombud
Entreprenörsstråket 6
431 53 Mölndal

Information om strålskydd

Ibland behövs kompletterande undersökning för att ställa rätt diagnos, avgöra bästa behandlingen och för att kunna utvärdera behandlingsresultat. Två vanliga undersökningsmetoder är magnetkamera (avger ingen röntgenstrålning) och traditionell röntgenundersökning. Din läkare avgör vilken metod som är bäst just i ditt fall. Vill du veta mer om fördelar och nackdelar med röntgenundersökning? Se vidare på ”Är det farligt att röntgas? – 1177 Vårdguiden”.